Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

Louisianna is een product van BVBA DS FOOD , met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge (België),  Eugeen Zetternamstraat 17 en met ondernemingsnummer 0699.868.757.
De contactgegevens zijn:
www.louisianna.be
Email : hello@louisianna.be
Tel : 09 230 05 90

Artikel 2. TOEPASBAARHEID

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend en als enige van toepassing op iedere bestelling bij DS Food, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met DS Food aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien. Het niet geldig zijn van een bepaling  van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. DS Food behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 3. INHOUD

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege DS Food, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. DS Food kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. DS Food heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van DS Food is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten en zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De website van DS Food is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de  klant over haar producten en activiteiten. DS Food heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. DS Food kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 4. AANBOD EN BESTELLING

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. DS Food verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van DS Food te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. DS Food behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor DS Food onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. DS Food en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via email hello@louisianna.be of de klantendienst die alle werkdagen telefonisch bereikbaar is van 9 uur tot en met 17uur op het nummer 0471 94 44 09.

Artikel 5. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Artikel 6. BETALING

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De prijs omvat de volledige prestatie, met name de ontwikkeling van de gerechten, grondstofkosten, arbeid, marketing en andere vaste kosten. De klant is DS Food die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door DS Food worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van DS Food zijn vrij van verplichtingen. DS Food kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. DS Food behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst.

 

Artikel 7. LEVERING

Producten worden enkel geleverd in de gebieden waarvoor DS Food de bestelling aanvaardt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren hetzij op het aangegeven adres, hetzij bij een buur. Indien de goederen op vermelde adressen niet kunnen afgeleverd worden, zullen zij afgezet worden voor de deur van het opgegeven leveringsadres. Op dat ogenblik gaat de eigendom en het risico over. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. DS Food heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. DS Food neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. DS Food verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Voor zover bij wet toegelaten, is de DS Food niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Artikel 8. BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Betaling

De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering of bij de afhaling te betalen. Bij het ontvangen van de betaling online zal de bestelling geleverd of afgehaald worden op de door de klant aangeduide leverdatum. Bij niet-betaling behoudt DS Food zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt DS Food zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

8.2 Online betalingen

Betaling(en) via het online platform zijn mogelijk met onderstaande betalingsmodaliteiten. Vragen m.b.t. betalingen kunnen tevens gesteld worden via hello@louisianna.be

 

Bancontact via Mollie

Artikel 9. HERROEPINGSRECHT 

 

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft. (artikel VI 53 Wetboek van economisch recht).

 

Artikel 10. Overmacht

DS Food is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij DS Food, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Artikel 11. VERWERKING KLANTGEGEVENS EN PRIVACY

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals voor leveringen en facturen. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van DS Food. DS Food zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen, of zij in geval van wanbetaling genoodzaakt wordt deze door te geven aan een incassobureau. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van DS Food. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via email hello@louisianna.be.

 

Artikel 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

DS Food beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, concept het logo en de website en alle daarop staande inhoud, zowel inhoudelijk als grafisch (o.a. foto’s). Het is in geen geval toegelaten beelden, foto’s, teksten, logo’s, recepten of enige andere beschermde info over te nemen, zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van DS Food.

 

Artikel 13. VARIA 

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer van deze bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverkort van toepassing.

Artikel 14. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. DS Food staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. DS Food is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : (adres) of via mail naar (email). Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij DS Food toe te komen in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 3 dagen na de levering. DS Food verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. DS Food is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen.

Artikel 15. Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken te Gent, afdeling Gent of de vredegerechten van het vierde kanton te Gent bevoegd.

 

 

 

 

 

 

Cookie policy 

 

 • Algemene informatie

Dit cookiebeleid (hiernahet "Cookiebeleid" genoemd) beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze website www.louisianna.be (hierna de "Website" genoemd) en de manier waarop u deze cookies kan instellen.

 

We hanteren een strikt privacy beleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën die op onze Website worden gebruikt. Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonsgegevens bevat, zijn de bepalingen van het Privacy beleid van toepassing en vullen deze bepalingen het Cookiebeleid aan.

 

 • Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het Cookiebestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

 

Welke cookies worden gebruikt op de Website?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de Website met de volgende doeleinden:

- Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze Website of strikt noodzakelijk voor het leveren van een dienst die specifiek door een gebruiker wordt gevraagd/verwacht. Het verwijderen van dit soort cookies kan leiden tot navigatieproblemen en wordt daarom sterk afgeraden.

- Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Website om de inhoud van de Website te verbeteren, deze beter aan uw behoeften aan te passen en de bruikbaarheid ervan te vergroten. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's van de Website zien of helpen bij het identificeren van de moeilijkheden die kunnen optreden tijdens het browsen.

Het betreft onder meer : Google Analytics

- Social media cookies

Met deze cookies kunt u de inhoud van de Website met andere mensen delen via sociale netwerken. Sommige deelknoppen zijn geïntegreerd via toepassingen van derden die dit soort cookies kunnen verstrekken. Sociale netwerken die een dergelijke “share”-knop aanbieden, identificeren u waarschijnlijk met deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt bij het bezoeken van onze Website. We nodigen u uit om het privacy beleid van deze sociale netwerken te raadplegen om het doel te achterhalen van het gebruik van de informatie die is verzameld via deze “share”-knoppen door naar hun respectievelijke websites te gaan.

Het betreft onder meer: Facebook pixels

 

 • Hoe kan u het gebruik van cookies op de Website weigeren of beheren?

 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

 

 • Zal de Website nog werken zonder cookies?

Indien u uw cookie-instellingen aanpast, kan dit als gevolg hebben dat bepaalde  onderdelen van de Website niet (correct) kunnen worden weergeven of dat sommige interacties niet normaal werken.

 

 • Hebt u nog vragen omtrent het gebruik van cookies?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent het gebruik van cookies op de Website kunt u ons steeds contacteren op het volgende e-mailadres: hello@louisianna.be

 

 

 

Privacy policy 

 • Algemene informatie

 

De website www.louisianna.be (hierna de “Website”) wordt beheerd door BVBA DS FOOD, met maatschappelijk zetel te 9050 Gentbrugge  (België), Eugeen Zetternamstraat 17 en met ondernemingsnummer 0699.868.757 (hierna “DS Food”, “we” of “ons”). Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de Website en in verband met de kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of via het e-mailadres: hello@louisianna.be.

 

Bij DS Food hechten we veel belang aan privacy en het correct omgaan met de verkregen gegevens.

 

Het Privacybeleid is geldig voor alle pagina's die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website. Dit is niet geldig voor pagina's die worden gehost door derden waarnaar DS Food kan verwijzen en waarvan het privacy beleid kan verschillen. DS Food kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze sites of aldaar worden verwerkt.

 

 • Kunnen de voorwaarden wijzigen?

 

DS FOOD BVBA kan het Privacy- of Cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan de diensten of de geldige wetgeving. Wij zullen u voor de aangepaste voorwaarden waar nodig uw toestemming vragen.

 

 • Zijn er nog andere belangrijke voorwaarden?

 

Wij raden u aan om ook het Cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies wij gebruiken en waarom.

 

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld door DS Food?

 

- Persoonsgegevens die u aan ons meedeelt.

In de eerste plaats verwerken we de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft in het kader van onze diensten. Om bestellingen te plaatsen, dient u uw gegevens mee te delen, waaronder een aantal persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, naam, adres, mobiel telefoonnummer en postcode. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in uw Louisianna-profiel wanneer u dit aanmaakt. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten en producten te leveren. 

Kredietkaart- en bankkaartgegevens worden door DS Food niet opgeslagen in de eigen database. Deze gegevens worden verwerkt door de respectievelijke betaalprovider (Mollie).

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor een speciale actie of promotie, of deelneemt aan een wedstrijd zal u gevraagd worden bepaalde persoonsgegevens door te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten en/of producten.

 

- Persoonsgegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de Louisianna website.

Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website "cookies" gebruiken. Bovendien registreren de geraadpleegde servers automatisch bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat meer bepaald over logbestandgegevens , zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, de zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de Website te vinden enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen en kunnen ons vertellen hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s of blogartikels heeft bekeken.


- Persoonsgegevens die we van derden verkrijgen.

Voorts verwerken we ook bepaalde gegevens die we van andere ondernemingen verkrijgen. Dit betreft voornamelijk de basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mail adres, geboortedatum, postcode, geslacht), die we toevoegen aan uw Louisianna-profiel in het geval deze daar ontbreekt. Het kan verder ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes. Dit betreft enkel gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien u niet wilt dat dergelijke informatie wordt gedeeld, raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen. Deze gegevens worden in elk geval verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van de relevante sociale netwerksite.

Verder kunnen we de persoonsgegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. DS Food zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig  met ons kunnen worden gedeeld voor de doeleinden die we beogen. Indien nodig zal DS Food ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

 

- Andere bronnen

De Website is een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit Privacy beleid.

 

 • Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

 

- Om onze Diensten te kunnen verlenen

We gebruiken de persoonsgegevens in het algemeen voor het leveren van onze diensten. Zo kunnen wij uw gerecht op het juiste adres leveren en u op de hoogte brengen indien nodig. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook intern gebruiken om gegevensanalyses uit te voeren zodat we onze diensten en producten kunnen verbeteren.

 

- Voor communicatiedoeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens onder andere voor communicatiedoeleinden. Hiermee willen we de gebruikers op de hoogte houden van allerhande informatie, gaande van promoties, acties, blogartikelen tot de gerechten van de volgende week. Voorts gebruiken we uw gegevens ook voor individuele communicatie, zoals het reageren op verzoeken om informatie.  

 

- Om de Website te analyseren en verbeteren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te begrijpen welke diensten en content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers en om de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren en om uw ervaring op de Website te personaliseren.

 

- Marketingdoeleinden

Voorts gebruiken we uw gegevens, indien u ons daarvoor de toestemming hebt gegeven, voor alle marketingacties en promoties voorgesteld door DS Food.

 

- Andere

Ten slotte worden uw persoonsgegevens ook gebruikt voor elk ander doel waarmee u uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 

 • Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

 

We behandelen al uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

           Leveranciers van DS Food

          Om onze diensten te leveren doen wij beroep op een aantal bedrijven of   dienstverleners. Het is noodzakelijk dat dergelijke partijen toegang krijgen tot          bepaalde gegevens en informatie om onze dienst volledig te kunnen leveren.      DS Food laat dit enkel toe voor zover het noodzakelijk is voor de        uitvoering van haar opdracht en indien deze bedrijven de nodige garanties           bieden ten aanzien van de toegang en beveiliging van deze gegevens en           informatie.

          - Sociale media

          De Website bevat “sociale media-knoppen” van sociale netwerken zoals      Facebook, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen     informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. DS Food heeft geen controle op de   toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de           gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van deze sociale netwerken door te   nemen.

 

 • Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

 

U kunt op elk moment verzoeken om informatie omtrent uw persoonsgegevens waarover DS Food beschikt en verzoeken om deze informatie zo nodig te corrigeren of verwijderen of u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om een beperking te vragen van deze verwerking. Ten slotte hebt u ook het recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat u kunt verzoeken om de persoonsgegevens die DS Food verwerkt, te ontvangen en te vragen om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

Indien u over een Louisianna profiel beschikt, zult u zelf bepaalde persoonsgegevens kunnen wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kunt u DS Food contacteren (hello@louisianna.be) door gebruik te maken van de contactgegevens die u hierboven terugvindt.

Wannneer u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

DS Food zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen.

 

 • Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard door DS Food?

 

DS Food zal uw persoonsgegevens bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken.

DS Food kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot personen die hun account hebben opgezegd, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden die kunnen worden verzonden na de beëindiging van haar diensten en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, onder meer op fiscaal gebied.

 

 • Waar kan u een klacht indienen in verband met de verwerking van persoonsgegevens?

 

Indien u klachten zou hebben omtrent de verwerking van persoonsgegevens door DS Food, kan u ons steeds contacteren via email (hello@louisianna.be).

Indien u toch nog klachten zou hebben, hebt u het recht  om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

 

Bij DS Food hechten we veel belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Met het oog daarop hebben we gepaste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de servers die uw persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

- ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;

- het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;

- de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

 

Voor een optimale betalingszekerheid gebruikt DS Food de online betalingsdiensten Mollie, die aan hoge beveiligingsnormen voldoen.

U verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacy beleid, de Verkoopsvoorwaarden, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tegen vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van die boetes alleen.

 

 • Kunnen mijn gegevens verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

 

DS Food poogt steeds persoonsgegevens zoveel mogelijk te verwerken binnen de EER en  geeft in elk geval alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.

 

 • Verwerkt DS Food persoonsgegevens van minderjarigen?

 

Personen jonger dan 18 jaar en mensen die niet de volledige wettelijke bevoegdheid hebben, mogen de Website niet gebruiken.

 

 • Wat in geval van een geschil?

 

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.

Indien er toch geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, is het Privacy beleid uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving en behoort elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacy beleid, tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het (internationaal) privaatrecht.